LEXISLACIÓN EDUCATIVA (Actualizado: 30/11/2016)  • DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de xullo de 2007). (Aínda vixente este curso 2015-2016 para 2º e 4º).
  • Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2009).
  • Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.
  • Guía básica da LOMCE: obxectivos, calendario, currículo, áreas, cambios... facilita moito o apartado "desagregado por materias".
  • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
  OUTRAS COMPILACIÓNS:
  • Blog de Ricardo López Saavedra, profesor do IES As Mariñas de Betanzos, onde podemos atopar toda a lexislación actualizada do ensino non universitario en Galicia. Nel hai este cadro resumo dos permisos e licenzas.

  Ningún comentario:

  Publicar un comentario