LEXISLACIÓN EDUCATIVA (Actualizado: 11/04/2022)

  • Calendario escolar 21-22. Modificado parcialmente na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación.
  • Orde 7/1999 pola que se regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
  • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
  • LOETexto consolidado da Lei Orgánica 2/2006,  do 3 de maio, de Educación, coas modificacións da LOMLOE.
  • Calendario da LOMLOE

   

  • Real Decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil.
  • Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria.
  • Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obligatoria. 
  • Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (Á espera de novas).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
  • ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Corrección de erros (DOG 10/02/2022).
  OUTRAS COMPILACIÓNS:
  • Blog de Ricardo López Saavedra, profesor do IES As Mariñas de Betanzos, onde podemos atopar toda a lexislación actualizada do ensino non universitario en Galicia. 

  Ningún comentario:

  Publicar un comentario